Hakkımızda

Ko­so­va­lı Ma­ki­ne ener­ji maden, ma­ki­ne, gıda plas­tik geri dö­nü­şüm kimya gibi sek­tör­le­rin gra­nül toz akış­kan şek­lin­de ta­şı­ma sis­tem­le­ri­ne yö­ne­lik soğuk çekme he­le­zon yap­rak he­le­zon,sey­yar ve sabit he­le­zon­lu kon­ve­yör­ler,bant­lı kon­ve­yör­ler. Talaş kı­rı­cı­lar gibi ak­tar­ma sis­tem­le­ri­nin ve yedek par­ça­la­rı­nın ima­lat ve sa­tı­şı­nı ger­çek­leş­tir­mek­te­dir.

Siz müş­te­ri­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ge­liş­miş kad­ro­muz­la ye­rin­de hiz­met ve­re­rek uygun ürün­le­rin sap­tan­ma­sın­da yar­dım­cı ol­mak­la bir­lik­te karar ve­ril­dik­ten son­ra­ki adım­da üre­ti­mi dev­re­ye al­mak­tır Burgu ke­li­me­si­nin geç­ti­ği her turlu ma­ki­ne da ve te­sis­te kul­la­nıl­mak üzere ∅15 mm den ∅3500 mm ye kadar üre­tim ve satış ka­pa­si­te­miz bu­lun­mak­ta­dır.